Høsten 2017: Et steg nærmere ny sentrumskirke


Søndag 5. november gav et overveldende flertall av de fremmøtte på Menighetsmøte for Klepp menighet sin tilslutning til å bygge ny kirke i sentrum, lokalisert sammen med nytt kommunehus. 

 

 

Både soknerådet, fellesrådet og plankomiteen har sagt at de ønsker å se hva som kommer opp i de nye planene med et stort fellesanlegg i Kleppe sentrum. Klepp kommune har oppnevnt en administritativ arbeidsgruppe som har arbeidet hardt og intenst med dette. Plankomiteen for ny kirke har vært tatt med på råd og i samtaler i løpet av prosessen som har pågått. Den totale løsningen er, om planene blir vedtatt, et flott kirkeanlegg med mulighetet for sambruk av noen lokaler i komunehuset.

Plankomiteen har vedtatt at den vil gå videre til fellesrådet med en anbefaling om å velge dette alternativet. Dette alternativet støtter nå et enstemmig sokneråd og menighetsmøte i Klepp sokn.

Klepp sokneråd anbefalte menighetsmøtet å fatte følgende i denne saken:

Vedtak:

  1. Soknerådet støttar plakomiteen si tilråding om å plassere kyrkja i sentrum ved rådhustomta. Under vedtaket ligg same føresetnader som ligg til grunn i plankomiteen sitt vedtak.
  2. Soknerådet ser det som gunstig at samlokalisering vil kunne gje ein økonomisk lette for både kommune og sokn. 
  3. Vedtaket vert lagt fram for menighetsmøte 5. november. Det vil der bli halde rådgjevande avstemming før endeleg vedtak vert oversendt til handsaming i Klepp kyrkjelege fellesråd

Vedtaket var einstemmig.

Soknerådet har i etterkant bekreftet dette vedtaket.

Saken blir nå sendt til Klepp kyrkjelege fellesråd for endelig behandling i kirkelige organer og de kommer med sin anbefaling til Klepp kommune.

Klepp kommune avgjør hele prosjektet i kommunestyremøtet i desember.

Tilbake